Zapraszam do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Uprawnienia inżynieryjne mostowe, drogowe i konstrukcyjno-budowlane

Dysponuję niezbędnymi uprawnieniami i wykształceniem branżowym do świadczenia usług inżynieryjno-budowlanych w zakresie dróg i mostów. Mam również uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Chcąc mieć gwarancję przeprowadzenia nadzoru inwestycyjnego nad robotami, w tym inwestora zastępczego w branży drogowej warto przed podpisaniem kontraktu dokładnie prześledzić uprawnienia przyszłego kierownika/ inwestora.

Usługi inżynieryjno-budowlane są nieodłącznym elementem usług konstrukcyjno-budowlanych. Obejmują one szeroki zakres prac związanych z realizacją inwestycji, takich jak przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskiwanie pozwoleń na budowę, koordynacja prac na budowie oraz nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem. Dzięki nim inwestor może być pewien, że jego inwestycja będzie realizowana zgodnie z założonym harmonogramem i na najwyższym poziomie jakości.

Korzystanie z usług inżynieryjno-budowlanych niesie ze sobą wiele korzyści dla inwestora. Przede wszystkim pozwala na uniknięcie wielu problemów i trudności, które mogą pojawić się podczas realizacji inwestycji. Dzięki profesjonalnemu wsparciu specjalistów, możliwe jest również zoptymalizowanie kosztów budowy oraz skrócenie czasu jej realizacji.

Pracownicy na budowie


Komu powierzyć usługi inżynieryjno-budowlane w branży drogowej?

Usługami inżynieryjno-budowlanymi w branży drogowej nie może zająć się każdy. Remontami dróg, autostrad, ich budową, czy też modernizacją mogą zająć się jedynie inżynierowie budowlani posiadający określone kwalifikacje zawodowe. Aby zdobyć uprawnienia drogowe bez ograniczeń, należy mieć ukończone studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Niezbędne jest też udokumentowanie odbycia praktyk przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki wykonawczej na terenie budowy. Drugą dopuszczalną ścieżką kariery jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo oraz odbycia 3-letniej praktyki zawodowej na budowie. Poza wymienionym minimum zawodowym, należy przystąpić do dwustopniowego (ustnego i pisemnego) egzaminu przed Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Aby znaleźć odpowiedniego specjalistę, warto sprawdzić referencje oraz portfolio potencjalnych partnerów. Ważnym aspektem jest również ustalenie zakresu świadczonych usług oraz warunków współpracy, tak aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i problemów na etapie realizacji inwestycji.

 

Jakie usługi w specjalności inżynieryjnej mostowej oferuję?

Uprawnienia mostowe, które zdobyłem, pozwalają mi na kierowanie budową oraz innymi robotami budowlanymi w tym budową drogowych obiektów inżynierskich, oraz kolejowych obiektów inżynieryjnych. Oferuję kierowanie, a także nadzór inwestorski nad budową mostów, wiaduktów, przepustów, ścian oporowych, tuneli liniowe oraz nadziemnych i podziemnych przejść dla pieszych.

 

Usługi konstrukcyjno-budowlane – zakres usług

Do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, w tym pracami konstrukcyjnymi niezbędne są uprawniania konstrukcyjno-budowlane, które posiadam. W zakres usług, które oferuję, wchodzi m.in. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów. Oferuję także sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych i nadzór inwestorski.

Usługi konstrukcyjno-budowlane obejmują szeroki zakres prac związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Ich głównym celem jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia na różnych etapach budowy, m.in. poprzez nadzór nad pracami oraz odbiór obiektu. Dzięki nim inwestor może być pewien, że jego inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z założonym planem i przepisami prawa budowlanego.

Serdecznie zapraszam do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.