Zapraszam do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski to kontrolowanie procesu budowy. Głównie polega on na reprezentowaniu inwestora na budowie. Osoba kierująca robotami sprawdza i odbiera poszczególne etapy prac budowlanych, kontroluje zgodność ich realizacji z dostępną dokumentacją i planami wykonawczymi. Dodatkowo kontroluje rozliczenia budowy, a tym samym chroni interesy głównego zarządcy przedsięwzięcia inwestycyjnego. Mam uprawnienia inżynieryjne drogowe, inżynieryjne mostowe i konstrukcyjno-budowlane, dlatego mogą Państwo liczyć z mojej strony na usługi najwyższej jakości.

Pracownik na terenie budowy

Jako inspektor nadzoru odpowiadam ponadto za:

  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
  • kontrolę terminowości realizacji zadań i miesięcznych rozliczeń dla wykonanych prac,
  • uczestnictwo w naradach technicznych, odbiorach i kontrolach,
  • weryfikacją opracowanych projektów budowlanych, w tym kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
  • prowadzenie korespondencji z wykonawcami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym.

Dzięki powierzeniu mi nadzoru inwestorskiego zyskują Państwo skuteczne, całkowicie bezpieczne i efektywne zrealizowanie przedsięwzięć budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem, przy użyciu najnowszych technologii i najlepszych z możliwych materiałów.

Nadzór budowlany

Nadzór ma za zadanie zapewnienie zgodności realizacji inwestycji z projektami, przepisami oraz standardami branżowymi. Prowadzę projekty budowlane o dużym zakresie i wieloetapowe projekty, a także inwestycje publiczne.

W przypadku projektów o dużym zakresie, które wymagają kompleksowego nadzoru budowlanego nad wieloma elementami, jako inspektor nadzoru zapewniam zgodność z wymaganiami projektowymi i obowiązującymi przepisami. W projektach budowlanych, które obejmują wiele etapów, takich jak budowa infrastruktury drogowej czy wielokondygnacyjnych budynków, śledzę postępy prac na każdym etapie, dbając o spójność i jakość wykonania. W przypadku inwestycji publicznych, gdzie wymagane są szczególne standardy i przepisy dążę do zapewnienia transparentności, zgodności z prawem oraz efektywności realizacji projektu.

W projektach komercyjnych, takich jak centra handlowe czy obiekty przemysłowe, gdzie istnieje potrzeba zabezpieczenia interesów inwestora i utrzymania wysokich standardów, inspektor nadzoru inwestorskiego jest kluczowy, podobnie jak w przypadku projektów o znacznym budżecie, gdzie ryzyko finansowe jest wysokie. Pomagam minimalizować ryzyko opóźnień, błędów oraz nadmiernej konsumpcji zasobów.

Obecność inspektora nadzoru budowlanego może być również zalecana w przypadku, gdy inwestor ma ograniczone doświadczenie w zarządzaniu projektami budowlanymi lub gdy chce zminimalizować ryzyko i zagwarantować, że wszystkie etapy realizacji inwestycji są prowadzone zgodnie z założeniami i normami branżowymi.

Nadzór inwestorski obiektów budowlanych – Wrocław

Inspektor nadzoru z uprawnieniami budowlanymi to specjalista, który łączy w sobie kompetencje zawodowe z doświadczeniem zdobytym przez lata praktyki. Taka kombinacja umiejętności może przynieść szereg korzyści w skutecznym zarządzaniu i nadzorze nad projektem budowlanym.

Mam doskonałą znajomość przepisów budowlanych, standardów bezpieczeństwa oraz norm branżowych, co jest kluczowe dla utrzymania zgodności z wymaganiami prawnymi i technicznymi. Dzięki doświadczeniu w zarządzaniu projektem budowlanym oraz umiejętnościom mogę szybko identyfikować i skutecznie rozwiązywać wszelkie problemy techniczne, które mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji.

Dbam o to, aby prace były wykonywane zgodnie z założonymi standardami jakościowymi oraz zatwierdzonymi planami projektowymi. Mogę efektywnie zarządzać zespołem budowlanym, nadzorować harmonogramy pracy oraz przydzielać zadania zgodnie z kompetencjami pracowników. Mam kompetencje, aby pełnić także funkcję inwestora zastępczego.

Dzięki uprawnieniom budowlanym mam możliwość skutecznego reprezentowania i chronienia interesów inwestora w trakcie realizacji projektu budowlanego. Kompleksowe i efektywne nadzorowanie procesu budowlanego możliwe jest dzięki zdobytym praktycznym umiejętnościom oraz szerokiej wiedzy teoretycznej.