Zapraszam do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jakie czynności obejmuje nadzór inwestorski?

Osoby zlecające wykonanie robót budowlanych najczęściej nie mają fachowej wiedzy z tego zakresu. Z uwagi na ten fakt nie mogą skutecznie kontrolować działań wykonawcy i sprawdzać, czy podejmowane przez niego czynności są prowadzone prawidłowo. Rozwiązaniem takich problemów jest skorzystanie z pomocy osoby specjalizującej się w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego obiektów budowlanych. We Wrocławiu usługi tego rodzaju wykonuje firma Usługi Inżynieryjno-Budowlane Kamil Kosarewicz. Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

Czym jest nadzór inwestorski?

Nadzór inwestorski jest sprawowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, którego zadaniem jest dbanie o interesy zatrudniającej go osoby lub firmy w procesie realizacji konkretnego przedsięwzięcia budowlanego. Musi on czuwać nad wykonaniem poszczególnych robót i jednocześnie dbać o interes publiczny, w tym np. niewywieranie negatywnego wpływu na sąsiednie nieruchomości. Wśród obowiązków inspektora zgodnie z regulacjami prawa budowlanego znajdują się m.in. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, a zatem komponentów, które zostaną zabetonowane czy zasypane, a także kontrola zgodności podejmowanych przez wykonawców czynności z projektem i zapisami pozwolenia na budowę oraz zasadami sztuki budowlanej. Inspektor powinien też zwracać uwagę na jakość wykonywanych robót oraz używanych materiałów, jak również potwierdzać przeprowadzenie poszczególnych prac. Inspektor uczestniczy w odbiorach technicznych i odbiorze obiektu. Warto pamiętać, że w umowie można rozszerzyć zakres obowiązków inspektora.

Kto może być inspektorem nadzoru budowlanego?

Do sprawowania funkcji inspektora nadzoru budowlanego niezbędne są odpowiednie kompetencje. Wymagane są przede wszystkim uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Konieczne jest też posiadanie wykształcenia technicznego i praktyki zawodowej dostosowanej do typu robót i poziomu ich komplikacji. Konieczne jest ponadto dysponowanie wiedzą o prawie budowlanym i obowiązujących normach, a także przynależność do samorządu zawodowego oraz wykupienie polisy OC.