Zapraszam do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jakie obowiązki spoczywają na barkach kierownika budowy?

Prowadzenie prac budowlanych wymaga ścisłego przestrzegania wszystkich procedur formalnych, związanych z bezpieczeństwem oraz realizowanymi procesami technologicznymi. By wszystkie zadania były przeprowadzanie prawidłowo, potrzebny stanie się więc fachowy nadzór nad poszczególnymi wykonawcami. Przy każdej inwestycji niezależnie od jej charakteru i skali niezbędne okaże się więc zatrudnienie posiadającego uprawnienia oraz wiedzę fachową kierownika budowy. W Oławie pomocą w tym zakresie służy firma Usługi Inżynieryjno-Budowlane Kamil Kosarewicz, zajmująca się też nadzorem inwestorskim oraz występująca jako inwestor zastępczy. Przyjrzyjmy się bliżej roli kierownika budowy.

Obowiązki kierownika budowy

Zakres obowiązków kierownika budowy jest określony w przepisach prawa budowlanego. Do jego zadań będzie należało właściwe przygotowanie terenu budowy, w tym zabezpieczenie go przed dostępem osób niepowołanych, oraz umieszczenie oznaczeń m.in. tablicy informacyjnej. Ważne będzie też zajmowanie się dokumentacji budowy, polegające np. na dokonywaniu zapisów w dzienniku budowy. Rolą kierownika budowy jest też organizowanie pracy wszystkich wykonawców, którzy znajdują się na placu budowy. Musi on nadzorować wykonywanie poszczególnych zadań, dbając o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwraca on też uwagę na to, by konkretne czynności były zgodne z wymogami techniczno-budowlanymi, zakresem pozwolenia na budowę oraz dokumentacją projektową. W razie pojawienia się zagrożeń powinnością kierownika budowy jest wstrzymywanie prac oraz zawiadomienie odpowiednich służb i inwestora. Kierownik przygotowuje również dokumentację powykonawczą oraz dokonuje wpisu umożliwiającego zgłoszenie obiektu do odbioru, musi też w nim uczestniczyć.

Zakres odpowiedzialności kierownika budowy

Funkcji kierownika budowy oznacza sporą odpowiedzialność. Polega ona na ryzyku roszczeń odszkodowawczych ze strony inwestora wskutek braku należytej staranności albo niedopełnienia obowiązków, jak również ewentualnej odpowiedzialności zawodowej oraz karnej. Kierownik może być ukarany m.in. za uchybienia stwierdzone przez nadzór budowlany.